Regulamin serwisów Hammer Media

POPRZEZ KORZYSTANIE Z SERWISU INTERNETOWEGO NINIEJSZYM UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ, ABY BYĆ ZWIĄZANY NINIEJSZYMI WARUNKAMI OGÓLNYMI („REGULAMIN”). W SZCZEGÓLNOŚCI UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO KORZYSTANIA Z SERWISU ZGODNIE Z REGULAMINEM, POLITYKĄ PRYWATNOŚCI ORAZ POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. ZASADY ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z SERWISU, JAK I SAM SERWIS MOŻE ULEC ZMIANIE, BEZ UPRZEDNIEJ NOTYFIKACJI UŻYTKOWNIKOWI. NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO POWYŻSZEGO, HAMMER MEDIA MOŻE WYSYŁAĆ NA ZAREJESTROWANY ADRES E-MAIL UŻYTKOWNIKA LUB ZA POŚREDNICTWEM SWOICH SERWISÓW INFORMACJE O PLANOWANYCH ZMIANACH W KORZYSTANIU Z USŁUG HAMMER MEDIA (POWIADOMIENIA SYSTEMOWE).

UŻYTKOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY WE WŁASNYM ZAKRESIE SPRAWDZAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANYCH ZMIAN W USŁUGACH HAMMER MEDIA, W SZCZEGÓLNOŚCI NA BIEŻĄCO ZAPOZNAWAĆ SIĘ Z KORESPONDENCJĄ KIEROWANĄ NA ZAREJESTROWANY ADRES EMAIL UŻYTKOWNIKA. HAMMER MEDIA W ŻADNYM PRZYPADKU NIE JEST ODPOWIEDZIALNA WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA CZY JAKIEJKOLWIEK OSOBY TRZECIEJ ZA MODYFIKACJĘ LUB ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG. WSZELKIE PRAWA ZWIĄZANE Z SERWISEM POZOSTAJĄ PRZY HAMMER MEDIA.

JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE NINIEJSZYCH WARUNKÓW OGÓLNYCH, NALEŻY ZANIECHAĆ KORZYSTANIA Z SERWISU.

I. Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Hammer Media ustala niniejszy regulamin, który określa zasady ogólne korzystania ze swoich serwisów internetowych, zastrzegając przy tym, że nie w każdym serwisie mogą występować te same lub jakiekolwiek usługi elektroniczne.

 2. Niniejszy Regulamin nie nadaje żadnych uprawnień (w szczególności licencji) użytkownikom w zakresie korzystania z utworów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych w jakimkolwiek produkcie, aplikacji usłudze lub Serwisów Hammera Media, chyba że Regulamin stanowi wyraźnie inaczej. Korzystając z serwisu niniejszym zobowiązujesz się nie podejmować jakichkolwiek działań dekompilacyjnych, programowania zwrotnego w celu uzyskania jakichkolwiek materiałów, tak w całości, jak i w części, chronionych prawem. Wykorzystanie takich materiałów w jakikolwiek sposób, w szczególności ich modyfikacja, dystrybucja, sprzedaż jest zabroniona.

 3. Wszystkie terminy zdefiniowane poniżej mają takie samo znaczenie w całej treści Regulaminu, bez względu na ich formę fleksyjną chyba, że wyraźnie wskazano odmiennie. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o:

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w serwisie internetowy umożliwiający utworzenie Konta dla Klienta, jak również Konta dla Twórcy;

 2. Konto – elektroniczny zbiór informacji zawierający dane Użytkownika służące do korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego, zawierające dane o loginie Użytkownika będącym indywidualną nazwą Użytkownika, adresie mailowym Użytkownika, zabezpieczone indywidualny hasłem;

 3. Moderator – osoba uprawniona przez Hammer Media do kontrolowania zgodności Wpisów z zasadami określonymi w Regulaminie, w szczególności do kasowania Wpisów oraz ograniczaniu Użytkownikom dostępu do funkcjonalności z powodu naruszania regulaminu

 4. Regulamin – niniejszy regulamin serwisów internetowych, aplikacji oraz produktów Hammer Media

 5. Serwis internetowy – portale internetowe Hammer Media, w szczególności, ale nie ograniczając się wyłącznie do: bezużyteczna.pl, viralka.pl, wiedzoholik.pl, bezlitosne.pl dostępne pod adresem URL lub za pośrednictwem aplikacji na urządzeniach mobilnych (Google Play, Appstore)

 6. Twórca – Użytkownik, który założy Konto w Serwisie Internetowym w celu dokonywania Wpisów

 7. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 8. Utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia w rozumieniu ustaw z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności zdjęcia fotograficzne oraz grafiki

 9. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych przeglądająca treści Serwisu Internetowego bez względu na urządzenie końcowe z którego korzysta

 10. Właściciel  - Hammer Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000588992 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6751527886.

 11. Wpis – informacja dodana za pomocą formularza „Dodaj wpis” przez Użytkownika w Serwisie internetowym zawierająca, w szczególności zdjęcie, grafikę, video, opis.

 1. Właściciel w ramach prowadzonego Serwisu internetowego świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie prowadzenia Konta, w tym umieszczania postów oraz ich udostepnienia.

 2. Korzystanie z Serwisu internetowego jest bezpłatne.

II. Warunki korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego.

 1. Serwis internetowy zapewnia każdemu korzystającemu, bez względu czy zarejestrował Konto w serwisie, możliwość przeglądania Wpisów oraz komentarzy, polubienia wpisów w ramach serwisu facebook.com, udostępnianie Wpisów w serwisach społecznościowych.

 1. Funkcjonalności dodatkowe mogą być dostępne dla Użytkowników po zarejestrowaniu Konta w Serwisie internetowym w tym osobom który otrzymują status moderatora.

 2. W celu rejestracji Konta w Serwisie internetowym należy:

  1. zapoznać się z Regulaminem oraz zaznaczyć opcję „Zapoznałem się z Regulaminem” na ekranie rejestracji;

  2. podać indywidualny, nieistniejący w Serwisie internetowym login

  3. podać własny adres mailowy

  4. podać hasło zabezpieczające Konto

  5. aktywować Konto, korzystając z aktywacyjnego linku przesłanego automatycznie na podany adres mailowy.

 1. Alternatywnie dla procedury rejestracji Konta opisanej w ust. 4 powyżej, możliwe jest dokonanie rejestracji poprzez połączenie istniejącego konta na portalu społecznościowym Facebook.

 2. Rejestracja jest bezpłatna. Udostępnienie przez Użytkownika swoich danych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne.

 3. Jako element Usługi każdy Użytkownik ma wgląd w podstawowe dane innych Użytkowników zawierające informacje o loginie, płci, dacie założenia konta, ostatniej dacie logowania w Serwisie internetowym, ilości Wpisów, ilości komentarzy, ilości obserwowanych i obserwujących oraz punktacji, chyba że użytkownik zmieni ustawienia prywatności.

 4. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit /b/ RODO w zakresie dostępu do Konta i umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie, a mianowicie:

  1. obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta Użytkownika

 1. obsługi procesu publikacji Treści i powiązanych z nim funkcjonalności

 2. ewentualnego dochodzenia roszczeń,

 3. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu,

 4. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników, w tym wysyłaniu komunikatów systemowych.

 5. marketingu działalności Usługodawcy oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z Usługodawcą, o ile została wyrażona odrębna zgoda.

 6. informacji wysyłanych okresowo przez przez Usługodawcę; informacje te mogą przyjąć formę tzw. “Push-Notifications”, wiadomości e-mail wysyłanych do urządzenia końcowego wykorzystywanego przez użytkownika na potrzeby korzystania z serwisu, w szczególności, choć nie wyłącznie ograniczonych do informacji związanych kontem użytkownika, promocji danego serwisu Usługodawcy, wsparcia technicznego oraz zmiany związanych ze sposobem korzystania z serwisu, aplikacji oraz produktów Usługodawcy.

III. Wpisy Użytkownika oraz zasady ich zamieszczania

 1. Każdy użytkownik zobowiązuje nie używać należących do serwisów lub produktów Hammer Media własności intelektualnej, w szczególności logotypów, znaków towarowych  czy utworów chronionych prawem bez zgody Hammer Media, w szczególności zakazane jest korzystanie z własności intelektualnej w celu wprowadzenia użytkowników w błąd co do osoby Właściciela serwisu w sposób nieuprawniony naśladującego serwisy Hammer Media.

 2. Umieszczając treści w serwisach Hammer Media ,w  szczególności umieszczając wpisy, użytkownik oświadcza i przyjmuje bez zastrzeżeń do wiadomości, że autorskie prawa majątkowe do utworów wykorzystywanych przez użytkowników mogą należeć do osób trzecich, a z których korzystanie bez uprzednio wyrażonej zgodzie może być bezprawne i narażać użytkownika na odpowiedzialność. W każdym przypadku wyłącznie użytkownik będzie odpowiedzialny za wykorzystywanie treści, które naruszają prawa osób trzecich.

 3. Każdy Użytkownik może zamieszczać Wpisy w Serwisie internetowym za pomocą formularza „Dodaj wpis”, o ile uprzednio dokonał rejestracji.

 4. Wpisy Użytkownika powinny zawierać materiały, co do których Użytkownik posiada  autorskie prawa majątkowe, powinny być przygotowane w sposób czytelny, o ile to możliwe zawierać źródło, oraz nie mogą:

  1. naruszać praw osób trzecich, w szczególności ich praw autorskich oraz dóbr osobistych;

  2. naruszać obowiązującego prawa;

  3. mieć charakteru reklamowego, chyba że że odrębne porozumienia stanowią inaczej ;

  4. zawierać treści pornograficznych, drastycznych, wulgarnych a także innych, które naruszają zasady współżycia społecznego.

 5. Zasady dotyczące Wpisów odnoszą się także do komentarzy Użytkownika.

 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Użytkownik zamieszczając Wpis w Serwisie internetowym, oświadcza, że posiada ogół praw uprawniających go do korzystania z materiałów składających się na Wpis. Właściciel informuje, że w przypadku wystąpienia przez uprawniony organ z żądaniem wskazania danych pozwalających na identyfikację Użytkownika, może on być zobligowany do udostępnienia tego rodzaju danych.

 7. Wpis zamieszczony przez Użytkownika trafia do działu „Poczekalnia”.

 8. Zabronione jest spamowanie przez Użytkownika wpisami.

 9. Zabronione jest tworzenie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta w celu manipulowania ocenami Wpisów.

 10. Moderator jest uprawniony do kasowania Wpisów i komentarzy Użytkowników jeśli jego zdaniem dany Wpis lub komentarz narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie.

 11. Moderator jest uprawniony do ograniczenia dostępu do funkcjonalności Serwisu internetowego Użytkownikowi, który narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie. Ograniczenie może trwać przez czas oznaczony bądź być permanentne.

 12. Użytkownik, który chce wchodzić w interakcje z innymi użytkownikami, w szczególności komentować wpisy innych użytkowników jest zobowiązany korzystać z aplikacji Facebook Connect.

IV. Licencja

 1. Użytkownik zamieszczając Wpis, udziela Właścicielowi na czas nieoznaczony nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji, obejmującej wykorzystanie Wpisu dla potrzeb Serwisu internetowego, na wszystkich polach eksploatacji, nie wyłączając wykorzystania Wpisu do celów promocji i reklamy Serwisu internetowego.

 2. W ramach udzielonej licencji, Użytkownik zezwala na wykorzystanie wpisów także na innych serwisach należących do Właściciela.

 3. Użytkownik zrzeka się roszczeń wynikających z wykorzystania przez Właściciela Wpisów Użytkownika.

V. Odpowiedzialność Właściciela

 1. Hammer Media oświadcza, że serwisy, produkty oraz aplikacje Hammer Media mogą nie być wolne od wad, wirusów oraz że ewentualne błędy mogą nie zostać usunięte. Serwisy, produkty oraz aplikacje Hammer Media mogą być zmodyfikowane, w tym usunięte w każdej chwili bez uprzedniej notyfikacji. Hammer Media nie jest w żaden sposób zobligowana do ich aktualizacji, w tym usunięcia powstałych błędów. W zakresie dozwolonym przez prawo, odpowiedzialność Hammer Media z tytułu powyższego jest wyłączona.

 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.

 3. W ramach świadczonych usług, Właściciel zobowiązuje się dołożyć starań by zapewnić stały dostęp do funkcjonalności Serwisu internetowego. W przypadku braku możliwości zapewnienia stałego dostępu do funkcjonalności z jakichkolwiek przyczyn, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników z tego tytułu.

 4. Właściciel informuje, że prowadzenie prac naprawczych oraz konserwacyjnych Serwisu internetowego oraz urządzeń służących do zapewnienia dostępu do Serwisu internetowego może spowodować czasowe ograniczenie dostępu do funkcjonalności Serwisu internetowego, za które Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

 5. W przypadku skierowania do Właściciela przez osoby trzecie roszczeń związanych z Wpisami, komentarzami lub inną działalnością Użytkownika w Serwisie internetowym odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.

 6. W zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym przypadku Hammer Media nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody z tytułu odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej, w szczególności za szkody rzeczowe, osobowe, bezpośrednie, pośrednie, z tytułu utraconych korzyści, a powstałych na skutek niedokładnych i nieprawidłowych informacji zawartych w serwisach lub produktach Hammer Media, nienależytego lub niezdolności do należytego użytkowania serwisów albo zaniechania nakazanego przez Regulamin lub powszechnie obowiązujące prawo działania. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności obejmuje również przypadki, gdy Hammer Media wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że wystąpienie szkody jest możliwe i nie podjął jakichkolwiek działań zapobiegających wystąpienia szkodzie.

VI. Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje w związku z niedostępnością bądź ograniczeniem dostępności funkcjonalności Serwisu internetowego zarówno drogą pisemną na adres Właściciela jak i drogą mailową na adres mailowy Właściciela [email protected]

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej login użytkownika oraz zrozumiały opis problemu.

VII. Świadczenie przez Właściciela usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego.

 1. Hammer Media świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta, zabezpieczenie go przed ingerencją osób trzecich, zabezpieczenie ujawnionych danych osobowych ujawnionych w ramach rejestracji Konta.

 2. Właściciel oświadcza, iż podejmie niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Serwisu internetowego oraz ochrony danych Użytkowników, przy czym Właściciel w żadnym przypadku  nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną w szczególności wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu. W miarę możliwości Właściciel będzie powiadamiać Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu. Żadne postanowienie niniejszego regulaminu nie ogranicza prawa Hammer Media do rozwoju Serwisu, udzielenia licencji,  promowaniu  lub dystrybucji treści, które zostały umieszczone za pośrednictwem usług Hammer Media.

 3. Zawarcie umowy na świadczenie przez Właściciela w ramach Serwisu internetowego usługi drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta wymaga założenia Konta na zasadach określonych w pkt. II. ust. 4 Regulaminu. Klient może zrezygnować w usługi prowadzenia Konta poprzez wypowiedzenie umowy poprzez skorzystanie z formularza w dziale „Kontakt” lub drogą mailową na [email protected] W takim przypadku Właściciel bezzwłocznie zaprzestanie świadczenia usługi prowadzenia Konta, które stanie się nieaktywne. Klient utraci dostęp do danych zawartych na Koncie a jego dane osobowe zostaną usunięte.

 4. Zakazuje się wykorzystania przez Klienta dostarczonych usług w sposób bezprawny.

 5. Zalecane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub, Opera w wersji 12.0 i wyższej, (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu na pamięć podręczna w tym plików  Cookies oraz obsługi Javascript.

 6. Właściciel może za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość wysyłać odpowiednie wiadomości, w tym komunikaty reklamowe. Komunikaty mogą przyjąć formę notyfikacji typu „push” wysyłanej do urządzenia końcowego za pomocą którego użytkownik  korzystasz z serwisów Hammer Media, w szczególności informacje dotyczące członkostwa w serwisie, informacje marketingowe , informacje dotyczące wsparcia technicznego, aktualizacje i zmiany  dotyczące korzystania z Serwisów Hammer Media przez użytkownika. Akceptując Regulamin zgadzasz się na otrzymywanie tego rodzaju komunikatów

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu internetowego.

 2. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest dokument pn. Polityka prywatności.

 3. Prawem właściwym jest prawo polskie.

 4. Sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

 5. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i bez podania przyczyny. Do zmiany Regulaminu nie jest wymagana zgoda Użytkownika ani uprzednia notyfikacja zmian. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu pod adresem

 6. Regulamin obowiązuje od momentu zamieszczenia go w Serwisie internetowym.